funkční styly

23.08.2012 17:33

 

Funkční styly Oct 7, '08 3:13 PM
for Kamil's family
Start: Oct 7, '08 4:00p

FUNKČNÍ STYLY

1. STYL PROSTĚ SDĚLOVACÍ
- styl běžné komunikace
• mluvnické projevy – např. v rodině nebo pracovní a psané projevy – např. sdělení, oznámení)
• běžná slovní zásoba
• slohové útvary (oznámení, zpráva, inzerát)

2. STYL ODBORNÝ
- styl vědecký a naučný
- dělí se podle stupňů odbornosti a podle adresáta na:
§ vědecký – podává výsledky vědeckých výzkumů
§ prakticky odborný – poznatky spjaté s praktickou činností v určitém oboru
§ populárně naučný – beletristická forma, texty slouží k popularizaci vědeckého poznání

požadavky:
• věcná správnost, objektivnost a přehlednost
• sdělení odborných poznatků (vědecké publikace, odborné knihy)
• spisovný jazyk (výrazy stylově neutrální až knižní, promyšlený výběr slov, logická přesnost
• slohové útvary (výkladové a úvahové – buď psané, monologické – např. výklad a studie; nebo mluvené, situační – např. přednáška a popisné – zvlášť psané, monologické – např. odborný popis, referát, charakteristika)

3. STYL PUBLICISTICKÝ
- z latinského publicus = veřejný, styl psané nebo mluvené publicistiky
• styl novin, časopisů, aj. „hromadných prostředků“, styl novinářský, rozhlas, televize, -styl řečnických projevů – veřejných, oficiálních, mluvených projevů
• cíl: poučení, informace, přesvědčování,

požadavky:
aktuálnost, pravdivost, všeobecná přístupnost a srozumitelnost (psaná publicistika – např. denní tisk a mluvená publicistika –např. řečnické projevy)
• jazyk spisovný (lexikální prostředky)
• slohové útvary -informační-zpravodajské (zpráva, oznámení)
-analytické-úvahové (úvodník, komentář)
-beletristické (umělecký fejeton, sloupek beseda)
-v dialogové podobě (interview)

4. Styl slovesných děl uměleckých
- styl slovesných projevů, které mají vedle funce sdělné i funkci estetickou

požadavky:
- zvláštní charakter uměleckého stylu dovoluje autorovi volit prostředky ze všech oblastí a vrstev spisovného jazyka.Rozmanitým způsobem se též využívá nespisovných prvků. Základem díla bývá jazyk spisovný, ale autoři využívají nejednou i prostředků jiných útvarů národního jazyka; např. bratří Mrštíkové hanáckého nářečí, v dílech A. Jiráska je mnoho výrozů z češtiny doby husitské, pobělohorské atd.
- způsob využití jazykových prostředků tu bývá neobyčejně rozmanitý. V některých dílech , zvláště ve veršované poezii, vystupuje jazyková stránka a jednotlivé její složky ( např. rytmus nebo obrazná pojmenování ) velmi silně do popředí. V jiných, např. v dramatu, se často jazykové vyjádření neliší nápadněji od běžné řeči.


??????5. STYL ADMINISTRATIVNÍ ?????
úřední styly jednotlivých organizací, dokumenty, formuláře, projevy psané – stylizované (např. žádost) nebo heslové (např. dotazník), dokumentární: zápis, protokol

WELCOME!

I´LL

THINK
OF YOU
 EVERY 

STEP
OF THE WAY.

 

..

  

. .